instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Sylabus kurzu Whistleblowing

Autor a lektor kurzu: PREVENT s.r.o., www.prevent.cz

Účel

Online kurz Whistleblowing je určen pro školení zaměstnanců o pravidlech oznamování protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.).

Kurz je k dispozici ve dvou variantách:

  1. výklad zaměřený na oznamování pouze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS)
  2. všeobecný výklad k možnostem oznamování prostřednictvím VOS i externího oznamovacího systému (EOS – Ministerstvo spravedlnosti)

Právní a jiné požadavky

  • Školení není mandatorní, doporučujeme pro seznamování zaměstnanců s problematikou whistleblowingu
  • Opakování – není stanoveno právními předpisy, doporučujeme 1x za 2 roky
  • Záznam – záznam o absolvování školení

Témata

Co je whistleblowing – Kdo může být oznamovatelem – Jaké jednání lze oznamovat – Komu protiprávní jednání oznamovat – Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznamovat – Příslušná osoba – Ochrana oznamovatele -  Jak je oznámení vyřizováno – Lhůty

Technické řešení

Online kurz pro LMS INSTRUCTOR, EDUNIO nebo jakékoliv jiné SCORM/AICC kompatibilní LMS.

V kurzu je použit 3D výklad PREVENT, multimediální a interaktivní prvky.

Test 

Ke kurzu je k dispozici zásobník testových otázek pro ověření znalostí ve formátu otázka + 3 varianty odpovědí (1 správná).

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit parametry testování:

  • Počet otázek v testu.
  • Počet požadovaných správných odpovědí (%).
  • Náhodné generování otázek i pořadí variant odpovědí.
  • Časové omezení pro absolvování testu (maximální čas na absolvování testu)
  • Omezení počtu pokusů (maximální počet pokusů na absolvování testu).

Certifikát/prohlášení

Výstupem kurzu je záznam o absolvování kurzu.

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit elektronické podepisování prohlášení a ukládání v elektronické verzi.

Nastavení prohlášení v jiných LMS se řídí možnostmi daného LMS.

Customizace

Kurz lze customizovat podle standardních pravidel pro customizaci kurzů PREVENT.

Doporučení

Doporučujeme kurz doplnit o seznámení s vnitřním oznamovacím systémem (VOS) dané společnosti.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz