instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Sylabus kurzu BOZP při home office

Autor a lektor kurzu: PREVENT s.r.o., www.prevent.cz

Účel

Online kurz BOZP při práci na dálku (home office) je určen pro školení zaměstnaců vykonávajících práci na dálku. Je připraven jako nadstavba ke kurzu BOZP - Bezpečnost práce a nabízí řešení 3v1 pro naplnění základních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP v souvislosti výkonem práce na dálku.

  1. Školení - kurz seznamuje zaměstnance s požadavky a pravidly BOZP při práci na dálku.
  2. Prohlášení o splnění podmínek BOZP - kurz obsahuje prohlášení o splnění podmínek BOZP na pracovištích, která pro práci na dálku využívá.
  3. Pravidelné kontroly pracovišť - kurz obsahuje checklist požadavků BOZP na pracoviště využívaná při práci na dálku, který nabízí praktickou možnost výkonu pravidelných kontrol BOZP ze strany zaměstnavatele na těchto pracovištích.

Právní a jiné požadavky

Témata

Právní úprava BOZP při práci na dálku - Základní pravidla bezpečné práce - Pracoviště pro výkon práce na dálku - Pracovní prostředky - Elektrická zařízení - Ergonomie práce - Hlášení pracovních úrazů -  Checklist požadavků a prohlášení k BOZP

Technické řešení

Online kurz pro LMS INSTRUCTOR, EDUNIO nebo jakékoliv jiné SCORM/AICC kompatibilní LMS.

V kurzu je použit 3D výklad PREVENT, multimediální a interaktivní prvky.

Test

Ke kurzu není dodáván test pro ověření znalostí.

Součástí kurzu je checklist požadavků BOZP s prohlášením podmiňujícím průchod kurzem, tj. uživatel potvrzuje splnění podmínek uvedených v checklistu prostřednictvím tlačítka „Souhlasím“.

Certifikát/prohlášení

Výstupem kurzu je prohlášení uživatele o seznámení s požadavky BOZP při práci na dálku a splnění podmínek BOZP na pracovištích, které při práci na dálku využívá.

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit elektronické podepisování prohlášení a ukládání v elektronické verzi.

Nastavení prohlášení v jiných LMS se řídí možnostmi daného LMS.

Customizace

Kurz lze customizovat podle standardních pravidel pro customizaci kurzů PREVENT.

Doporučení

Prohlášení o splnění podmínek BOZP na pracovištích využívaných při práci na dálku, které je výstupem kurzu, doporučujeme zahrnout mezi nedílné součásti dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pro výkon práce na dálku.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz