instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení PO - požadavky

Při školení o požární ochraně (PO) je rozhodující, do jaké kategorie podle zákona o požární ochraně jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požární nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím).

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí vychází požadavky na školení PO ze zákoníku práce a řídí se pravidly pro školení BOZP.

V případě činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím se školení provádí podle zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci s následujícími pravidly:

Provádí se

 • při nástupu do práce,
 • při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud dochází i ke změnám podmínek PO,
 • pravidelně - 1x za 3 roky vedoucí zaměstnanci, 1x za 2 roky zaměstnanci.

Kvalifikace školitele 

 • školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO,
 • školení zaměstnanců provádí proškolení vedoucí zaměstnanci nebo
  • preventista PO v případě činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • technik PO v případě činností s vysokým požárním nebezpečím.

Školení PO obsahuje 

Seznámení:

 • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Dokumentace školení PO

 • tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení,
 • seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení.

Online kurzy Školení BOZP a PO

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz