instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Dokumentace školení BOZP a PO

Školení BOZP, školení řidičů, první pomoc

U uvedených školení právní předpisy nestanovují způsob vedení ani náležitosti dokumentace o školení. Způsob vedení dokumentace určuje zaměstnavatel.

103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.) (3):

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení PO

Pro dokumentaci školení o požární ochraně (PO) je rozhodující, do jaké kategorie jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti podle zákona o PO (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím).

V případě činností "bez zvýšeného požárního nebezpečí" se dokumentace školení o PO řídí pravidly pro školení o BOZP, tedy způsob vedení dokumentace o školení není právními předpisy stanoven.

V případě činností "se zvýšeným a/nebo vysokým požárním nebezpečím" se školení provádí podle vyhlášky o požární prevenci, která stanovuje i náležitosti dokumentace o školení. Patří mezi ně mimo jiné i podpisy školených zaměstnanců.

36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.) (1):

Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.

Vyzkoušejte DEMO ZDARMA.

Dokumentace k zákonným online kurzům PREVENT

K zákonným online kurzům PREVENT je vedena následující dokumentace:

 • Osnova školení nebo tématický plán - uložené v administraci platformy EDUNIO a INSTRUCTOR
 • Certifikát o školení nejméně s těmito náležitostmi:
  • jméno a příjmení zaměstnance,
  • název zaměstnavatele,
  • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace,
  • obsah školení,
  • způsob ověření znalostí,
  • datum školení,
  • podpis nebo jiné ověření zaměstnance.

Podepisování certifikátů je v platformách EDUNIO a INSTRUCTOR možné klasicky (tištěný certifikát) nebo elektronicky (eCertifikát).

Průkaznost online školení PREVENT je dále zajištěna

 • unikátním přístupem uživatele do LMS (login, heslo),
 • záznamem podmíněného průchodu kurzem (výklad -> úspěšný test -> certifikát),
 • časovým záznamem absolvování školení (datum + čas splnění podmínky absolvování - úspěšný test, prohlášení),
 • záznamem výsledků závěrečného testu (odpovědi, úspěšnost),
 • doložitelným obsahem školení vč. souvisejících právních předpisů v aktuálním znění.

K online školení PREVENT jsou dále poskytovány smluvní garance odbornosti, aktualizace obsahu a 24/7 lektorská podpora.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz