instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Dokumentace o školení BOZP a PO

Právní požadavky

Školení BOZP, školení řidičů, první pomoc

U uvedených školení právní předpisy nestanovují způsob vedení ani náležitosti dokumentace o školení. Způsob vedení dokumentace určuje zaměstnavatel.

103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.) (3):

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení PO

Pro dokumentaci školení o požární ochraně (PO) je rozhodující, do jaké kategorie jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti podle zákona o PO (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím).

V případě činností "bez zvýšeného požárního nebezpečí" se dokumentace školení o PO řídí pravidly pro školení o BOZP, tedy způsob vedení dokumentace o školení není právními předpisy stanoven.

V případě činností "se zvýšeným a/nebo vysokým požárním nebezpečím" se školení provádí podle vyhlášky o požární prevenci, která stanovuje i náležitosti dokumentace o školení. Patří mezi ně mimo jiné i podpisy školených zaměstnanců.

36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.) (1):

Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.
...

Dokumentace k online školení PREVENT

K zákonným online kurzům PREVENT je vedena následující dokumentace:

 • Osnova školení nebo tematický plán 
 • Certifikát o školení nejméně s těmito náležitostmi:
  • jméno a příjmení zaměstnance,
  • název zaměstnavatele,
  • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace,
  • obsah školení,
  • způsob ověření znalostí,
  • datum školení,
  • podpis nebo jiné ověření zaměstnance.

Podpisy na záznamech o školení BOZP a PO

Co se týče podpisů na záznamech o školení BOZP a PO z výše uvedeného vyplývá:

 • u školení BOZP, školení řidičů či první pomoci legislativa neupravuje náležitosti záznamu o školení (způsob vedení dokumentace určuje zaměstnavatel), tedy ani podpis není obligatorní položkou záznamu o školení a jeho význam tak spočívá pouze v prokazatelnosti absolvování školení
 • u školení o požární ochraně (PO) je na záznamu o školení podpis legislativou vyžadován pouze při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, přičemž není nijak stanovena jeho forma

Podepisování certifikátů je v platformách EDUNIO a INSTRUCTOR možné klasicky (tištěný certifikát + klasický podpis) nebo elektronicky (eCertifikát s elektronickým podpisem).

Průkaznost online školení PREVENT je mimo jiné zajištěna

 • unikátním přístupem uživatele do LMS (login, heslo)
 • záznamem o průběhu školení (podmíněný průchod informacemi, výklad -> úspěšný test -> certifikát)
 • časovým záznamem absolvování školení (datum + čas splnění podmínky absolvování - úspěšný test, prohlášení)
 • záznamem výsledků ověření znalostí závěrečným testem (odpovědi, úspěšnost)
 • doložitelným obsahem školení vč. souvisejících právních předpisů v aktuálním znění v podobně samotného online kurzu

K online školení PREVENT jsou dále poskytovány smluvní garance odbornosti, aktualizace obsahu a 24/7 lektorská podpora.

Více informací k online školení BOZP a PO.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz