instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Legitimita online školení BOZP a PO

Všechny produkty a služby online školení (vzdělávací platformy LMS INSTRUCTOR popř. EDUNIO, online kurzy PREVENT) jsou přímo vyvíjeny a spravovány přední českou poradenskou společností PREVENT již od roku 2002. V současné době je využívá více než 5.000 organizací a online školeními PREVENT prochází více než 850.000 zaměstnanců ročně.

Pro plnění povinností zaměstnavatele v oblasti zákonných školení jsou klíčové zejména obsah a průkaznost předání informací. Platformy PREVENT (INSTRUCTOR, EDUNIO) a online kurzy PREVENT nabízí celou řadu nástrojů pro efektivní organizaci školení, správu obsahu a průkaznost předání informací.

Průkaznost online školení PREVENT

Identifikace účastníka a prokazatelnost absolvování školení jsou automaticky zajištěny zejména:

 • unikátním přístupem studenta do platfromy INSTRUCTOR či EDUNIO (login, heslo)
 • podrobným monitoringem studia kurzu 
 • podmíněným postupem školení - STUDIUM -> TEST/PROHLÁŠENÍ -> CERTIFIKÁT 
 • časovým záznamem úspěšného absolvování TEST/PROHÁLŠENÍ 
 • podrobným záznamem výsledků ověření znalostí TESTEM (otázky, odpovědi, úspěšnost)
 • uložením obsahu školení vč. souvisejících předpisů v aktuálním znění

Další vybrané výhody online školení PREVENT

 • interaktivní výklad
 • garance aktuální legislativy v kurzech
 • lektorská i technická podpora 24/7
 • volný přístup k obsahu absolvovaných kurzů
 • aktivní informování o důležitých změnách legislativy i mezi termíny pravidelného školení
 • podrobné reporty o průběhu školení

FAQ - Mýty a skutečnost 

Školení může za uživatele absolvovat někdo jiný.

Jedině podvodem ze strany uživatele, stejně jako u prezenčního školení. Možnosti podvodu jsou však u online školení PREVENT značně omezené díky unikátním přístupovým údajům uživatelů, podrobnému monitoringu průběhu školení či nezbytnému závěrečnému potvrzení certifikátu. Případné podvodné jednání by tak musel nakonec potvrdit sám uživatel vlastním podpisem certifikátu.

Školení může uživatel pouze "odkliknout", aniž by se s obsahem řádně seznámil.

Platformy EDUNIO i INSTRUCTOR umožňují nastavit řízený povinný průchod kurzem, tzn. uživatel je veden postupně výkladem, kde musí interaktivně procházet školením a seznamovat se s obsahem. Interakce zajišťuje pozornost uživatele a spolu s multimédii tak online školení nabízí významný mnemotechnický nástroj, který pozitivně působí na smyslové vnímání a zapamatování si vykládané problematiky. Klíčem k úspěchu online školení je, stejně jako u prezenčních školení, poutavý výklad.

Kurzy PREVENT nabízí unikátní 3 úrovňový výklad (klíčové informace -> podrobnější výklad -> detaily vč. kompletní legislativy), který se v rámci zpětné vazby (dotazníky, reporty s vyhodnocením) od statisíců uživatelů ročně ukazuje jako správná cesta k účinnému proškolování zaměstnanců.

Praxe jasně ukazuje, že školení zajišťovaná prezenčně např. vedoucími zaměstnanci, inklinují k formálnímu provádění ("tady mi to podepiš") nesrovnatelně častěji než online školení.

Osnova školení neobsahuje konkrétní paragrafy z předpisů.

U školení BOZP, řidičů ani první pomoci žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost zpracovávat osnovu školení. Způsob vedení dokumentace je zcela na zaměstnavateli. Osnova školení je zvykový dokument z minulých dob, jímž se prokazuje zejména obsah provedených prezenčních školení. V případě online školení PREVENT je obsah školení jednoduše doložitelný v podobě kurzu, který se uživateli ukládá u každého absolvovaného školení a prokazuje kompletní obsah předaných informací vč. aktuální legislativy. LMS EDUNIO/INSTRUCTOR navíc poskytují detailní přehledy o průběhu školení (studium, test, certifikace). Vzhledem ke zvykové kontrolní praxi jsou v LMS EDUNIO/INSTRUCTOR ke stažení i osnovy, které poskytují rámcový přehled obsahu kurzu (témata, předpisy).

Pozor! Judikatura a praxe znají časté příklady prokazování školení osnovou, při kterých dalším zkoumáním (zejména svědeckými výpověďmi) bylo zjištěno pouze formální provádění školení bez skutečného předání informací zaměstnavatele zaměstnanci. Tento problém u online školení PREVENT odpadá, předání informací je v případě absolvovaného školení PREVENT vždy prokazatelně doložitelné.

Online školení neobsahují informace o konkrétních podmínkách.

Online školení PREVENT nabízí ke školení o právních a ostatních předpisech hned několik možností seznamování s místními podmínkami, riziky a dalšími specifickými informacemi u každého zaměstnavatele:

Online formou mohou být prezentovány jakékoliv informace, oproti klasickým prezenčním školením nabízí online navíc širší možnosti vizualizace prostřednictvím multimédií (fotografie, videa apod.) či interakce uživatele.

Při online školení chybí kontakt s lektorem.

Opak je pravdou. Online školení PREVENT umožňují propojení zaměstnance s lektorem nejen v době plánovaného školení, ale i kdykoliv jindy. Zpětná vazba sbíraná od roku 2002, kdy byla poprvé spuštěna online školení PREVENT potvrzuje dlouhodobě větší zájem uživatelů online školení o dotazy než při klasickém prezenčním školení, kde se často účastníci dotazovat obávají.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz