instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení obsluhy manipulačního vozíku 

Požadavky na školení obsluhy manipulačního vozíku měl upravit prováděcí právní předpis k zákoníku práce, resp. zákonu č. 309/2006 Sb. Od záměru z roku 2006 se však prozatím zákonodárcům prováděcí právní předpis vydat nepodařilo!

Vzhledem k absenci zvláštní právní úpravy vychází požadavky na školení obsluhy manipulačního vozíku z obecné úpravy požadavků na BOZP v zákoníku práce, zejména pak § 103.

Z §103 Zákoníku práce

Odstavec (2)
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Odstavec (3)
Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

Odstavec (1)
Zaměstnavatel je povinen:
f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Z výše uvedené úpravy tak pro školení obsluhy manipulačních vozíků vyplývá:

Obsah, četnost, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení určuje zaměstnavatel.

Doporučení pro zajištění školení 

Co má školení obsahovat?

 • školení o souvisejících právních a ostatních předpisech BOZP
 • informace a pokyny k místním podmínkám BOZP (vyhodnocení rizik, místní bezpečnostní předpisy apod.)
 • praktické zaškolení pro obsluhu a případně údržbu přiděleného manipulačního vozíku

Kdy se má školení provádět?

 • při nástupu/přidělení práce s obsluhou manipulačního vozíku
 • při změnách pracovních podmínek
 • opakovaně (perioda opakování není legislativou stanovena - doporučená jednou za 1-2 roky)

Kdo může školení provádět?

Školení může být zajištěno interně (doporučujeme určit interního školitele z řad zkušených zaměstnanců s dobrými prezentačními schopnostmi, výbornou znalostí místních podmínek a praktického používání manipulačních vozíků) nebo externě (doporučujeme zajistit nejlépe u výrobce/dodavatele daného typu manipulačního vozíku)

Jaké základní kvalifikační předpoklady musí mít obsluha manipulačního vozíku?

Pokud se bude obsluha manipulačního vozíku pohybovat s vozíkem po pozemní komunikaci, musí být držitelem příslušného oprávnění k řízení motorového vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích.

Jaká dokumentace musí být o školení vedena?

Způsob vedení dokumentace o školení určuje zaměstnavatel. Doporučujeme vést záznam s uvedením následujících údajů a informací o školení:

 • identifikace zaměstnavatele (název organizace)
 • jméno, příjmení, podpis školené osoby
 • jméno, příjmení, podpis školitele
 • datum školení 
 • jméno, příjmení, podpis školitele
 • způsob a datum případného ověření znalostí a získaných dovedností
 • obsah a rozsah školení (témata, předpisy)

Využití e-learningu při školení obsluhy manipulačních vozíků

IT technologie a multimédia dnes přináší téměř neomezené možnosti, jak předávat informace online. 

Online tak lze předávat zaměstnancům nejen teoretické znalosti (např. školení o právních a ostatních předpisech), ale s použitím multimédií i praktické dovednosti (videoukázky, fotografie z místa pohybu manipulačních vozíků, způsob ovládání, údržby manipulačního vozíku apod.). Pomocí interaktivních prvků (kvízy, testy) pak si pak zaměstnanci mohou vybrané znalosti a dovednosti i vyzkoušet a prověřit.

Přestože si dovedeme představit realizaci školení obsluhy manipulačního vozíku plně online (multimediální, interaktivní online kurz zpracovaný na míru pracovním podmínkám a konkrétním používaným druhům manipulačních vozíků), doporučujeme provádět vždy také praktický zácvik obsluhy manipulačních vozíků osobně vhodným školitelem.

Při opakovacím školení, kdy jde zejména o připomenutí zažitých pravidel, případně prohloubení dosavadních znalostí, či seznámení s novinkami, pak je online podoba školení velmi vhodná.

Online kurz PREVENT

PREVENT nabízí online kurz, který obsahuje seznámení se základními obecnými zásadami bezpečné obsluhy manipulačních vozíků. Vhodné využití najde při teoretické přípravě nebo opakovaném školení obsluhy manipulačních vozíků.

Kurz může být doplněn také o seznámení s konkrétními podmínkami pracovního prostředí a používáním konkrétního manipulačníh vozíku formou customizace.

Časté mýty

V praxi se často můžete setkat s informacemi, které nemají žádnou oporu v legislativě. Mezi ty nejčastěji prezentované patří:

Školení může provádět pouze instruktor obsluhy manipulačních vozíků!

Žádná legislativou podepřená kvalifikace instruktora obsluhy manipulačních vozíků dnes neexistuje. Certifikace IOMV je iniciativou a výhradně dobrovolnou záležitostí občanského sdružení (zapsaný spolek) Česká společnost pro manipulaci s materiálem a logistiku www.csmml.cz. Z našeho pohledu je mnohem vhodnější řešení školení osobou s výbornými znalostmi místních podmínek (interní školitel) nebo školitelem s výbornými znalostmi konkrétního manipulačního vozíku (externí školitel daného výrobce/dodavatele manipulačního vozíku).

Obsluha manipulačního vozíku musí být držitelem průkazu obsluhy manipulačního vozíku!

Žádná legislativní opora pro průkazy obsluhy manipulačního vozíku není. Jde opět o dobrovolnou iniciativu ČSMML. Pro plnění legislativních požadavků je podstatné vedení dokumentace/záznamu o školení dle výše uvedených doporučení.

Školení obsluhy manipulačních vozíků musí být prováděno 1x ročně!

Pro toto tvrzení opět není legislativní opora. Perioda opakování školení není žádným obecně závazným právním předpisem stanovena. Opakování školení je určitě vhodné z hlediska prohlubování kvalifikace, nicméně vhodnou lhůtu pro opakování školení si může stanovit sám zaměstnavatel. V každém případě je však nezbytné provádět školení vždy při zásadních změnách pracovních podmínek.

Související články:

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz