instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

BOZP při home office - právní úprava

Co je práce na dálku (home office)?

Práce na dálku (home office) je výkon práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele. (§ 190a ZP)

Může jít tedy o práci z domova, ale i z jakéhokoliv jiného místa, které je pro výkon práce na dálku vhodné.

Právní úprava BOZP při práci na dálku

Na zaměstnance vykonávající práci na dálku se vztahují všechny povinnosti v BOZP stejně, jako by pracovali na pracovišti zaměstnavatele (§ 106 ZP).

Účastní se školení BOZP, absolvují pracovnělékařské prohlídky, dodržují stanovené pracovní postupy, používají stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, nesmí požívat alkoholické nápoje v pracovní době, bezodkladně oznamují pracovní úrazy apod.

Podobně je na tom v případě svých povinností při zajištění BOZP i zaměstnavatel, který má vůči zaměstnancům vykonávajícím práci na dálku stejné povinnosti jako k zaměstnancům na svých pracovištích.

Dohoda o práci na dálku

Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Práci na dálku lze písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci (příklad COVID).  (§ 317 odst. (3))

Dohodu lze rozvázat:

  • dohodou ke sjednanému dni (písemně)
  • výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu s 15denní výpovědní dobou (písemně)

V dohodě o práci na dálku může být sjednán/a:

  • odlišná délka výpovědní doby (musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele)
  • závazek, že dohodu nelze vypovědět (ani jednou ze smluvních stran)

V případě dohody o pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek rozvrhuje sám zaměstnanec platí:

  • délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
  • při důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu
  • zaměstnavatel určí předem rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování mzdy, platu nebo odměny a čerpání dovolené 

Určení místa výkonu práce

Místem výkonu práce na dálku nemusí být jen domov/bydliště zaměstnance, ale jakékoliv prostory, které zaměstnanec může pro výkon práce na dálku užívat. Místo výkonu práce však lze sjednat i šířeji - např. na území celého kraje, ve kterém se nachází jak pracoviště zaměstnavatele, tak i bydliště zaměstnance.

Školení o BOZP při práci na dálku

Zaměstnanci pracující v režimu home office musí být školeni o BOZP ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující na pracovištích zaměstnavatele, tzn. že jim zaměstnavatel musí zajistit:

  • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána
  • přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Kontroly BOZP při práci na dálku

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů a pokynů BOZP zaměstnanci. (§ 103 odst. (2) ZP)

Kontrola dodržování předpisů a pokynů k BOZP je také jednou z nezbytných podmínek na straně zaměstnavatele při zproštění povinnosti nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu při pracovním úrazu, který vznikne porušením předpisů nebo pokynů v oblasti BOZP ze strany zaměstnance.

V praxi je však výkon kontroly dodržování předpisů a pokynů BOZP zaměstnanci při práci na dálku pro zaměstnavatele velmi komplikovaná. Kontrola pracovních podmínek v případě práce na dálku naráží také na ochranu nedotknutelnosti obydlí podle článku 12 Listiny základních práv a svobod, tzn. ke vstupu do obydlí zaměstnance je potřeba jeho souhlas. Souhlas je pro potřeby případné kontroly vhodné sjednat v dohodě se zaměstnancem.

Řešení pro BOZP při práci na dálku 3v1

Pro naplnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP při práci na dálku jsme připravili online kurz BOZP při home office.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz