instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Obsah školení BOZP

Povinný obsah školení BOZP lze dle legislativního vymezení rozdělit na dvě části:

A. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

§ 103 Zákoníku práce (262/2006 Sb.)

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Pro tuto základní část školení BOZP jsme připravili online kurzy, které vedle výkladu související legislativy seznamují zaměstnance s vybranými riziky, zásadami a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků, obsluha elektrických zařízení, práce se zobrazovacími jednotkami, manipulace s břemeny apod.).

B. Seznámení s informacemi a pokyny k BOZP

Vedle školení o právních a ostatních předpisech BOZP je zaměstnavatel povinen zaměstnancům zajistit informace a pokyny k BOZP týkající se jejich práce a pracoviště.

§ 103 Zákoníku práce (262/2006 Sb.)

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,

K online kurzům PREVENT nabízíme vždy i řešení seznámení s informacemi a pokyny k BOZP a PO.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz