instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Podpisy na záznamech školení BOZP a PO

Požadavky na podpisy zaměstnanců na záznamech o školení BOZP a PO jsou upraveny následovně.

Školení BOZP, Školení řidičů, První pomoc

103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.) (3):

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Právní předpis neupravuje náležitosti záznamu o školení (způsob vedení dokumentace určuje zaměstnavatel), tedy ani podpis není obligatorní položkou záznamu o školení.  Význam podpisu spočívá zejména v prokazatelnosti absolvování školení daným zaměstnancem a proto je také obvykle vyžadován jako součást záznamu o školení při kontrolách státního odborného dozoru.

Školení o požární ochraně (PO) 

U školení o PO je nutné rozlišovat, do jaké kategorie jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti podle zákona o PO:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • se zvýšeným požární nebezpečím
  • s vysokým požárním nebezpečím)

V případě činností "bez zvýšeného požárního nebezpečí" se školení i vedení dokumentace o něm řídí pravidly pro školení o BOZP, tedy způsob vedení dokumentace o školení není právními předpisy stanoven.

V případě činností "se zvýšeným a/nebo vysokým požárním nebezpečím" se školení o PO provádí podle vyhlášky o požární prevenci, která stanovuje i náležitosti dokumentace o školení. Patří mezi ně mimo jiné i podpisy proškolených zaměstnanců.

36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.) (1):

Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.
...

Podpisy na záznamech online školení PREVENT

Platformy INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí k prokázování absolvování školení daným zaměstnancem/uživatelem vedle možnosti elektronického podepisování záznamů o školení také podrobný monitoring celého průběhu školení.

Prokazatelnost online školení PREVENT je zajištěna zejména:

  • unikátním přístupem uživatele do LMS (login, heslo),
  • záznamem podmíněného průchodu kurzem (výklad -> úspěšný test -> certifikát),
  • časovým záznamem absolvování školení (datum + čas splnění podmínky absolvování - úspěšný test, prohlášení),
  • záznamem výsledků testu pro ověření znalostí (odpovědi, úspěšnost),
  • doložitelným obsahem školení vč. souvisejících právních předpisů v aktuálním znění
  • záznamem doby trvání studia
  • atd.
instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz