instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

BOZP při home office

Co je home office?

Za home office lze ve smyslu zákoníku práce považovat práci vykonávanou po dohodě se zaměstnavatelem mimo pracoviště zaměstnavatele. Může jít tedy o práci z domova, ale i z jakéhokoliv jiného místa, které je pro výkon sjednané práce vhodné vč. veřejných prostor jako jsou např. kavárny nebo restaurace.

Home office a právní úprava BOZP

Zákoník práce upravuje zvláštní podmínky pro zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, pouze následovně (§ 317):

  • nevztahuje se na ně úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  • stanovuje odchylný postup při jiných důležitých osobních překážkách v práci a přiznání náhrad mzdy nebo platu
  • těmto zaměstnancům nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Na zaměstnance v režimu home office se vztahují všechny povinnosti v BOZP stejně, jako by pracovali na pracovišti zaměstnavatele. Účastní se školení BOZP, absolvují pracovnělékařské prohlídky, dodržují stanovené pracovní postupy, používají stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, nepožívají alkoholické nápoje v pracovní době apod.

Podobně je na tom v případě svých povinností při zajištění BOZP i zaměstnavatel, který má vůči zaměstnancům v režimu home office stejné povinnosti jako k ostatním, jen ztížené podmínky k jejich naplňování.

Dohoda o výkonu práce v řežimu home office

Dohoda o výkonu práce v režimu home office může být součástí pracovní smlouvy, nebo může být uzavřena jako samostatná dohoda upravující podmínky výkonu práce.

Určení místa výkonu práce

Místem výkonu práce nemusí být jen domov/bydliště zaměstnance, ale jakékoliv prostory, které zaměstnanec může pro výkon práce užívat. Místo výkonu práce však lze sjednat i šířeji - např. na území celého kraje, ve kterém se nachází jak pracoviště zaměstnavatele, tak i bydliště zaměstnance.

Ve vztahu k BOZP doporučujeme věnovat pozornost zejména následujícím vybraným pravidlům:

Školení o BOZP při home office

Zaměstnanci pracující v režimu home office musí být školeni o BOZP ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující na pracovištích zaměstnavatele, tzn. že jim zaměstnavatel musí zajistit:

  • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána
  • přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

V praxi většinově platí, že zaměstnanec v režimu home office dochází i na pracoviště zaměstnavatele, proto by se informace a pokyny o BOZP měly týkat nejen jeho domácího nebo jiného pracoviště, ale také pracoviště zaměstnavatele.

Více o online školení BOZP při práci v Home Office.

Kontrola BOZP na pracovištích home office

Kontrola pracovních podmínek v případě práce z domova naráží na ochranu nedotknutelnosti obydlí podle článku 12 Listiny základních práv a svobod, tzn. ke vstupu do obydlí zaměstnance je potřeba jeho souhlas. Souhlas je pro potřeby případné kontroly vhodné sjednat v dohodě se zaměstnancem.

V praxi je pro zaměstnavatele složité vykonávat kontrolu domácích nebo jiných pracovišť, proto se jako vhodné řešení nabízí vytvoření kontrolního seznamu požadavků na domácí a jiné pracoviště z hlediska BOZP, který zaměstnanec podepíše spolu s prohlášením, že jeho domácí nebo jiné pracoviště stanovené požadavky na BOZP splňuje a bude je v takovém stavu udržovat.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz