Přihlásit se
Zapomenuté heslo

Záznamy online školení BOZP a PO

Jak dokumentovat provedená online školení BOZP a PO?

Je nezbytné opatřit závěrečné certifikáty podpisem zaměstnance?

Můžeme vést o školení BOZP a PO pouze elektronické záznamy?

Odpovědi na uvedené otázky Vám poskytne následující příspěvek.

Stanovisko PREVENT s.r.o. k dokumentaci zákonných školení v souvislosti s poskytováním e-learningového vzdělávacího systému INSTRUCTOR.

Školení o BOZP a Školení řidičů

Požadavky na dokumentaci školení o BOZP a školení řidičů (vyjma řidičů vozidel nad 3,5 t a vozidel s více než 8 místy k sezení mimo řidiče) jsou dány Zákoníkem práce. Vyplývá z nich, že způsob vedení dokumentace o provedeném školení určuje zaměstnavatel. Náležitosti dokumentace nejsou obligatorně stanoveny.

§ 103 odst. (3) Zákoníku práce (262/2006 Sb.)

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. 

Školení o PO

U dokumentace školení o PO je rozhodující, do jaké kategorie jsou začleněny zaměstnavatelem provozované činnosti podle zákona o PO (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím).

V případě činností „bez zvýšeného požárního nebezpečí“ se dokumentace školení o PO řídí pravidly pro školení o BOZP, tedy způsob vedení dokumentace není právními předpisy obligatorně stanoven.

V případě činností „se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím“ musí být školení prováděna a dokumentována podle vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.), která určuje taxativně náležitosti dokumentace o školení. Patří mezi ně mimo jiné i podpisy školených zaměstnanců.

§ 36 odst. (1) vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.)

(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.

Školení o první pomoci

Požadavky na školení o první pomoci jsou dány Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy souvisejícími s pracovnělékařskými službami. Žádný z těchto předpisů nestanovuje obligatorní náležitosti dokumentace školení.

RESUMÉ

Přestože za jistých okolností (provozování činností pouze bez zvýšeného požárního nebezpečí) není právními předpisy obligatorně vyžadována dokumentace o provedeném školení opatřená podpisem zaměstnance, doporučujeme dokumentovat všechna uvedená školení podle standardních pravidel, která jsou součástí smluvních ujednání při poskytování e-learningových školení PREVENT, tzn. závěrečným certifikátem, mezi jehož náležitosti patří i podpis zaměstnance.

Na podporu výše uvedeného doporučení přidáváme ještě tyto argumenty:

V případě požadavku na zrušení praxe s podpisy závěrečných certifikátů a zavedení pouze elektronické evidence o provedeném školení, prosíme, vzhledem k našim smluvním závazkům a odpovědnostem za řádný průběh e-learningových školení, o souhlasné vyjádření právního oddělení (zástupce) zaměstnavatele v písemné nebo e-mailové podobě. V daném případě pak budeme vedení pouze elektronické evidence všemi dostupnými prostředky maximálně podporovat, neboť jsme zastánci moderních a jednoduchých řešení s minimalizací související administrativy.