Přihlásit se
Zapomenuté heslo? Informace o zpracování osobních údajů

Přehled základních povinností BOZP a PO

Vyznáte se v povinnostech při zajištění BOZP a PO?

Zejména oblast BOZP je regulována velkým množstvím právních předpisů, v nichž není vůbec jednoduché se orientovat.

Přinášíme Vám proto stručný a jednoduše psaný přehled základních povinností všech zaměstnavatelů.

S dotazy na podrobnosti nás neváhejte kontaktovat.

Prevence rizik

Zaměstnavatelé jsou povinni prostřednictvím odborně způsobilé osoby (sám zaměstnavatel, zaměstnanec nebo externí poradce) vyhledávat nebezpečí, hodnotit rizika a přijímat opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci.

Dokumentace BOZP a PO

V rámci BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru objektu, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Patří sem zejména:

Rozsah dokumentace PO je dán především mírou požárního nebezpečí zaměstnavatelem provozovaných činností (bez požárního nebezpečí, zvýšené a vysoké požární nebezpečí). Druhy, obsah a vedení dokumentace PO pak stanovuje vyhláška o požární prevenci. Mezi dokumentaci PO patří např. požární řády, požární evakuační plány, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požáru, dokumentace o školení PO apod.

Školení a odborné přípravy

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům i ostatním osobám (zaměstnanci agentur práce, návštěvy apod.) informace a školení. V případě školení o BOZP je nutné vycházet z ustanovení Zákoníku práce a dalších právních předpisů v návaznosti zejména na charakter pracovišť, používaná zařízení a činnosti zaměstnanců. Požadavky na školení o PO jsou dány vyhláškou o požární prevenci. Provádí se vstupní a pravidelná opakovaná školení. V reakci na změny a novinky je nutné zajistit také odpovídající průběžné informování.

Kontrolní činnost

Soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) musí doprovázet pravidelná kontrolní činnost. U BOZP vyžaduje Zákoník práce pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně). Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol v PO určuje vyhláška o požární prevenci v závislosti na požárním nebezpečí provozovaných činností (preventivní požární prohlídky 1x za 12, 6 nebo 3 měsíce).

Řešení mimořádných událostí

Kromě prevence musí být zaměstnavatelé připraveni i na případné mimořádné události (úrazy, požáry, havárie apod.) a evakuaci zaměstnanců. Pro tyto účely přijímají opatření pro jejich zdolávání, zajišťují potřebné vybavení (např. lékárničky), určují zaměstnance pověřené  organizací poskytnutí první pomoci, řízením evakuace apod.